Vedtægter

                                                 

§ 1:

Foreningens navn er: Vetterslev-Høm Gymnastikforening. Stiftet den 7. marts 1910.
Hjemsted er klubhuset Englerupvej 26, Høm, Ringsted Kommune, Vestsjællands Amt.

§ 2:

Foreningens formål er ved idræt, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3:

Foreningen er tilsluttet D.G.I. samt de specialforbund under D.I.F., hvor vi til enhver tid deltager med hold i turnering.

§ 4:

STK. 1: Som aktive medlemmer optages særligt børn og unge, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan enhver optages.

STK. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5:

Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af klubhuset.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg for aktiviteter, der har det primære formål at skaffe midler til drift, nyanlæg og anskaffelser til foreningens faste anlæg.

§ 6:

Foreningen har følgende faste udvalg, bestående af mindst udvalgsformand og 2 udvalgsmedlemmer.

 1. udvalg for badminton
 2. udvalg for fodbold
 3. udvalg for gymnastik
 4. udvalg for tennis
 5. udvalg for petanque 

Der kan ved initiativ startes andre aktiviteter, end dem der ligger under ovenstående faste udvalg. Disse køres i et samarbejde med foreningens bestyrelse, og når initiativtagerne og bestyrelsen er enige herom, kan disse oprettes som selvstændige faste udvalg. Det skal efterfølgende godkendes på næste generalforsamling.

§ 7:

STK. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Formændene for de i § 6 nævnte udvalg.

STK. 2: De under punkt 1, 2, 3 og 4 nævnte vælges på generalforsamlingen.
STK. 3: Formanden vælges for 1 år, alle øvrige valg gælder for 2 år, således at der skiftevis vælges 2 udvalgsmedlemmer, og enten næstformand eller kasserer.     
STK. 4: 1, 2 og 3 fungerer som forretningsudvalg, hvortil der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
STK. 5: Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og ikke står i kontingent restance.
STK. 6: Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8:

STK. 1: De faste udvalgs øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at udvalgsformand, kasserer, ekstra medlem nr. 5 og nr. 7 o.s.v. er på valg samtidig.
STK. 2: Til ethvert udvalg vælges 1 suppleant for 1 år.
STK. 3: Hovedbestyrelsen udpeger en registreret – eller statsautoriseret – revisor til revision af foreningens regnskaber.

§ 9:

STK. 1: Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.
STK. 2: Aktivitetskontingent fastsættes af udvalgene.  
STK. 3: Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og fører selvstændigt regnskab under ansvar over for den samlede bestyrelse.
STK. 4: Klubhusets regnskab og økonomi, forestås direkte under hovedkasserer.

§ 10:

STK. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
STK. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover kontingent forpligtelse.  
STK. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art.

§ 11:

STK. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar, og indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale avis.
STK. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.  
STK. 3: Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og ikke står i kontingent restance, har stemmeret. Medlemmer under 15 år, som ikke står i kontingent restance kan lade sig repræsentere af forældre eller værge.
STK. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 del af de afgivne stemmer for forslaget. 

§ 12:

På den årlige ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Aflæggelse af beretninger
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
 5. Behandling af de indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, udvalg og godkendelse af bilagskontrollanter

§ 13:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

§ 14:

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 15:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 16:

Formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden stemmeret.

§ 17:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er mødt.

§ 18:

Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 19:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnskaberne revideres inden generalforsamlingen.

§ 20:

STK. 1: De under § 6 nævnte udvalg kan ikke træffe beslutning om fusion/sammenlægning eller lignende med andre foreninger, uden dette er godkendt med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
STK. 2: Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden – med 14 dages mellemrum – følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
STK. 3: Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.v. hos amtsforeningen.
STK. 4: Såfremt der i løbet af 5 år oprettes en ny forening i Vetterslev-Høm området, tilfalder formuen og ejendelene denne, i modsat fald tilfalder formuen og ejendelene D.G.I.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 1993.
Ændret på generalforsamlingen den 6. februar 1995.
Ændret på generalforsamlingen den 5. februar 1996.
Ændret på generalforsamlingen den 17. februar 1997.
Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2001.
Ændret på generalforsamlingen den 25.. februar 2008.
Ændret på generalforsamlingen den 17. februar 2014.
Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2015.

 

V